Eesti spordikaplanaat

Eestis on spordikaplanaat alles käivitamisjärgus. Spordikaplanaadi rajaja Elina Kivinukk on valdkonnaga järjepidevalt tegelenud alates 2019. aasta aprillist.

Plaanid tulevikuks


Spordikaplanaadi arendamise eesmärgid lähiajal (aastal 2020/2021)

 1. Luua pikaajaline visioon ja strateegia, kasutades rahvusvahelisest mentorprogrammist saadavaid teadmisi ja nõuandeid. Lisaks mentorprogrammi soovitustele on kavas läbi viia konsultatsioonid ja põhjalik kaasamine nii Eesti spordivaldkonna eestkõnelejate kui ka Eesti kirikute arvamusliidrite seas.
  a. Strateegiadokumendis sõnastatakse visioon, pikaajaline plaan kolmeks aastaks ja ka rahastusvõimalused, et tagada tegevuste jätkusuutlikkus.
  b. Osa tegevusplaanist on luua mittetulundusühing, mis on edaspidi spordikaplanaadi eestvedaja ning mis võimaldab ka rahastust jätkusuutlikumalt kavandada.
 2. Tutvustada sihipäraselt spordikaplani rolli spordivaldkonnas.
  a. Spordikaplani ideed kavatsetakse tutvustada kolmele spordialale.
  b. Kavas on luua informeeriv ja praktilisi nõuandeid pakkuv koduleht ning pidada veebiseminare.
 3. Värvata ja koolitada spordikaplaneid. Paralleelselt info levitamisega sportlaskonna seas on vaja värvata ka spordikaplaniteks sobivaid kandidaate, neid koolitada ja pakkuda vajalikku toetust, et nad saaks teha oma tööd kvaliteetselt. Kaplanite koolitamiseks on sõlmitud esialgne kokkulepe rahvusvahelise spordikaplanite võrgustikuga – nende eestvedajad on valmis Eestisse tulema ja tulevasi spordikaplaneid koolitama.
  a. Plaanis on korraldada vähemalt üks ühepäevane koolitus kümnele kaplani rollist huvitatud inimesele.
  b. Plaanis on koostada spordikaplaneid toetav abimaterjalide kogum.